Câu.1
Một trong những đặc điểm của mã di truyền là

Câu.2
Một acid amin trong phân tử protein được mã hóa trên gen dưới dạng

Câu.3
Có bao nhiêu bộ ba mã hóa cho các loại acid amin

Câu.4
Các mã bộ 3 khác nhau bởi

Câu.5
Mã mở đầu trên phân tử mARN là

Câu.6
Trong các bộ ba sau đây, bộ ba mang tín hiệu kết thúc quá trình dịch mã là

Câu.7
Mã di truyền có tính liên tục nghĩa là

Câu.8
di truyền có tính phổ biến nghĩa là:

Câu.9
Mã di truyền có tính đặc hiệu nghĩa là:

Câu.10
Mã di truyền có tính thoái hóa nghĩa là:

Câu.11
Email của bạn là gì? *